\"Nijmegen, 03-02-2005, Nijmegen 2000 Meet en Greet, Premiere film \'Off screen\'in LUX, Jeroen Krabbe, Rene Mioch, Astrid Joosten, jan Decleir, foto: Gerard Verschooten ? FC\"

Datum:3.2.2005

\"Nijmegen, 03-02-2005, Nijmegen 2000
Meet en Greet, Premiere film \'Off screen\'in LUX, Jeroen Krabbe, Rene Mioch, Astrid Joosten, jan Decleir,  
foto: Gerard Verschooten ? FC\"

gerardVerschooten